Važniji pojmovi

Propad napona
Pojava kratkotrajnog smanjenja amplitude ispod 90 % nazivne vrijednosti. Najčešće je posljedica udaljenog kratkog spoja u mreži ili uključenja trošila velike uklopne struje.

 

Prekid napajanja 
Nastupa kad amplituda napona padne ispod 1 % nazivne vrijednosti. Razlikuju se kratkotrajni prekidi, koji traju kraće od tri minute, i dugotrajni prekidi, dulji od tri minute.

 

Poskok (nadvišenje) napona 
Kratko povećanje amplitude iznad 110 % nazivne vrijednosti, a posljedica je kvara u mreži, tj. isključenja većeg potrošača.

 

Tranzijentni prenaponi 
Najčešće nastaju prilikom uključivanja/isključivanja kondenzatorskih baterija ili kao posljedica atmosferskog pražnjenja.

 

Superponirani prenaponi (šum) 
Posljedica su rada pretvaračkih uređaja energetske elektronike priključenih na zajedničke sabirnice koje se napajaju preko voda relativno velike impedancije.

Treperenje napona (flikeri)
Pojava kolebanja amplitude frekv.manje od 25 Hz zbog intermitentnog pogona određenih trošila većih snaga, tj. elektrolučnih peći; najčešće se odražava na promjeni intenziteta rasvjete.

 

Linearni tereti
Opterećuju sustav napajanja strujom sinusnog oblika koja slijedi sinusni oblik napona s određenim faznim pomakom. Nelinearni tereti iz mreže struju uzimaju nesinusnog oblika, što uzrokuje pojavu strujnih harmonika koji na impedancijama vodova stvaraju harmoničke padove napona te superpozicijom na osnovni harmonik izobličuju sinusni valni oblika napona.

 

Harmonici
Cjelobrojni višekratnici osnovne frekvencije 50 Hz koji se superponiraju na osnovni harmonik. Postoje neparni i parni harmonici (parni se javljaju samo ako postoji nesimetrija između pozitivne i negativne poluperiode struje). Zbog harmonički izobličenog napona linearni tereti uzimaju izobličenu struju, što dovodi do povećanja gubitaka i nepravilnog rada ili kvarova uređaja.

 

Stupanj ukupnog harmoničkog izobličenja
Parametar kojim se iskazuje sadržaj harmonika (THD), koji ne smije prelaziti 8 % amplitude osnovnog harmonika (50 Hz). Određena trošila, kao uređaji za zavarivanje i elektrolučne peći, generiraju i necjelobrojne višekratnike struje osnovnog harmonika, tzv. interharmonike, koji dodatno narušavaju kvalitetu napona.

 

Interhamonička struja
Trofazni izvori napajanja proizvode simetrični sustav faznih napona jednakih amplituda i ekvidistantnog faznog pomaka od 120°, no zbog nesimetričnog opterećenja pojedinih faza (jednofazni i dvofazni tereti) na napojnim vodovima nastaju nejednaki padovi napona, što rezultira nesimetrijom napona na potrošačkim sabirnicama.

 

Treba napomenuti da su parametri kvalitete napona statističke veličine određene na temelju obrade podataka prikupljenih mjerenjem kroz sedam dana prema zahtjevima određenima europskom normom EN 50160. Norma određuje vremena uzorkovanja i periode usrednjavanja podataka (za većinu parametara 10 minuta), iz kojih se izračunavaju pojedini parametri kvalitete napona. Smatra se da je napon zadovoljavajuće kvalitete ako se 95 % desetominutnih srednjih vrijednosti nalazi unutar granica propisanih normom.

Novije vijesti

Završna prezentacija projekta „Kroz inovacije i analizu energije do energetske učinkovitosti“…

Najsuvremenija mjerna oprema početak je kvalitetnog rješenja za učinkovitije iskorištavanje…

U utorak 21.3.2017. u Zagrebu te u srijedu 22.3. u Osijeku, održane su prezentacije...

Saznajte sve važne informacije o radu Centra i aktivnostima u sklopu projekta na jednom mjestu.…

DOBRO DOŠLI NA NAŠU STRANICU!

Centar izvrsnosti za kvalitetu energije nastao je kao projekt tvrtke Nabla plus uz podršku Europskog fonda za regionalni razvoj. Pozivamo Vas da proučite sadržaje ove stranice i saznate više o tome kako:

  • učinkovitije trošiti električnu energiju i smanjiti troškove energenta,
  • poboljšati konkurentnost na tržištu i ekonomičnost poslovanja,
  • ugraditi suvremenu tehnologiju u poslovne procese.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Nabla plus d.o.o.